Perfil de contractant

L’Ajuntament de Rabós d’Empordà, com a ens públic que realitza contractacions i d’acord amb el que disposa l’article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, difon mitjançant Internet el seu perfil de contractant. En aquest perfil s’inclouen les licitacions obertes o en curs, les licitacions previstes, els contractes adjudicats i la informació general de l’òrgan de contractació.

LICITACIONS OBERTES O EN CURS

1. Anunci aprovació inicial projecte “Recuperació voltants església Sant Julià de Rabós t.m. de Rabós d’Empordà”  – Aprovat pel Ple de l’Ajuntament de 20 de novembre de 2008

2. Anunci adjudicació provisional projecte “Obres d’adequació del local social i entorn” 

3. Anunci adjudicació provisional projecte “Rehabilitació de l’església de Santa Maria de Colera, Fase I”

4. Anunci adjudicació provisional projecte “Adequació de les places del pou nou i d’en Pere i la Nita”

5. Anunci adjudicació definitiva projecte “Rehabilitació de l’església de Santa Maria de Colera, Fase I”

6. Anunci adjudicació definitiva de l’obra del projecte per a l’adequació de les places del Pou Nou, i d’en Pere i la Nita 

7. Plec de clàusules administratives per la contractació de l’obra “Adequació de l’entrada al poble de Rabós d’Empordà”

8. Plec de clàusules administratives per la contractació de l’obra “Restauració d’un sector de muralla i torre de defensa del monestir de Sant Quirze de Colera”

9. Edicte d’adjudicació provisional d’un contracte d’obres – Adjudicació provisional pel Ple de l’Ajuntament de 23 de febrer de 2012.

10. Edicte d’adjudicació definitiva d’un contracte d’obres

11. Edicte aprovació el plec de clàusules administratives per la contractació de l’obra titulada “Unitat de Depuració al nucli de Delfià”

12. Edicte aprovació del projecte d’obres, per a RESTAURACIÓ D’UN SECTOR DE MURALLA I TORRE DE DEFENSA AL MONESTIR DE SANT QUIRZE DE COLERA.

13. Edicte aprovació del projecte d’obres, per a Les ACTUACIONS DE MILLORA DELS VOLTANTS DE L’ESGLÉSIA DE SANT JULIÀ.

14. Edicte aprovació sobre adjudicació d’un contracte d’obres.

15. Edicte aprovació Ordenança Municipal reguladora de la producció i gestió de residus de construcció demolició.