Perfil de contractant

L’Ajuntament de Rabós d’Empordà, com a ens públic que realitzacontractacions i d’acord amb el que disposa l’article 42 de la Llei30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, difonmitjançant Internet el seu perfil de contractant. En aquest perfils’inclouen les licitacions obertes o en curs, les licitacionsprevistes, els contractes adjudicats i la informació general de l’òrgand e contractació.

LICITACIONS OBERTES O EN CURS

1. Anunci aprovació inicial projecte”Recuperació voltants església Sant Julià de Rabós t.m. de Rabósd’Empordà”

Aprovat pel Ple del’Ajuntament de 20 de novembre de 2008

2.Anunci adjudicació provisional projecte”Obres d’adequació del local social i entorn” pdf

3.Anunci adjudicació provisional projecte”Rehabilitació de l’esglèsia de Santa Maria de Colera, Fase I” pdf

4.Anunci adjudicació provisional projecte”Adequació de les places del pou nou i d’en Pere i la Nita” pdf

5.Anunci adjudicació definitiva projecte”Rehabilitació de l’esglèsia de Santa Maria de Colera, Fase I” pdf

6. Anunci adjudicació definitiva de l’obra del projecte per a l’adequació de les places delPou Nou, i d’en Pere i la Nita pdf

7. Plec de clàusules administratives per la contractació de l’obra “Adequació de l’entrada al poble de Rabós d’Empordà”pdf

8. Plec de clàusules administratives per la contractació de l’obra “Restauració d’un sector de muralla i torre de defensa del monestir de Sant Quirze de Colera”pdf

9.Edicte d’adjudicació provisional d’un conctracte d’obres

Adjudicació provisional pelPle del’Ajuntament de 23 de febrer de 2012.

10.Edicte d’adjudicació definitiva d’un conctracte d’obres

11.Edicte aprovació el plec de clàusulesadministratives per la contractació de l’obra titulada “ Unitat deDepuració al nucli de Delfià ”

12.Edicte aprovació del projecte d’obres,per a RESTAURACIÓ D’UN SECTOR DE MURALLA I TORRE DE DEFENSA AL MONESTIRDE SANT QUIRZE DE COLERA.

13.Edicte aprovació del projecte d’obres, per a LesACTUACIONS DE MILLORA DELS VOLTANTS DE L’ESGLÉSIA DE SANT JULIÀ.

14.Edicte aprovació sobre adjudicació d’uncontracte d’obres.

15.Edicte aprovació aprovació Ordenança Municipal reguladora de la producció i gestió de residus de construcciói demolició.