Situació geogràfica

Distàncies quilomètriques des de Rabós d’Empordà fins a:

Població

Garriguella

Figueres

La Jonquera

Girona

Perpinyà

Barcelona

Tarragona

Lleida

Distància

6 km

17,5 km

22,4 km

57,1 km

60,7 km

156,7 km

241 km
309,4 km

Plànol de situació